Sunday, March 19, 2017

శ్రీరామ శతకము – 69

సీ :  పుణ్యముల్ జేసిన పురుషుOడు స్వర్గము
                     నంది భోగంబులననుభవించు
         పాపకర్మలు చేయు పాపులు నరకము
                      చేరి దుఃఖంబుల చేటువొOదు
          పాపపుణ్యంబులు పరగజేసినవాడు
                       భువియందు కర్మేఛ్చపుట్టు చుండు
          జన్మ పరంపరల్ జగతిగల్గిననేమి
                        మదిలోన చింతించు మాటలేదు

తే :    చిత్తమెప్పుడు నీయందుజేర్చియుంతు
           మనసు నిన్వీడకుండగా మరులుగొనుచు
           చిరము నీనామ స్మరణంబె చేరికొలుతు
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి