Tuesday, March 21, 2017

శ్రీరామ శతకము – 71

సీ :  కనుగొందునా నీదు కమనీయ రూపము
                 కనుల పండువుజేయ కమల నాభ
        విందునా నీదివ్య వేదాంత సూక్తులు
                శ్రవణేంద్రియంబుల శ్రమదొలంగఁ
        దర్శింతునా దేవ ధర్మమూర్తిని నిన్ను
                 మదిలోని మమత తన్మయమునొOద
        పూజింతునా నిన్ను పూలమాలలచేత
                 కరముల కండూతి కదలిపోవ 
                
తే :   పరమపదనాధ వైకుంఠపురవిహార
         శంఖ చక్ర గదా ఖడ్గ శారజ్ఞ హస్త
         యెన్నడెట్లుద్ధరింతువో యేమొ స్వామి
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Monday, March 20, 2017

శ్రీరామ శతకము – 70

సీ :  వరద నారాయణ వాసుదేవ ముకుంద
                         గజరాజు మొరలిడగాన జనవె
         గోపాల మాధవ గోవింద నరసింహ
                          పాOచాలి రక్షించ పరుగులిడవె
         దామోదరా! కృష్ణ! దశరథ నందనా!
                          శబరివిందులగోరి చనగలేదె
         వేంకటేశ జనార్ధనాంకిత ప్రియవేష
                           రాతి నాతిగజేయ ప్రీతి జనవే 

తే :    భక్తులింకెందరో యిట్లు భజనజేయ
           వేసములమార్చి మదిని ప్రయాస పడక
           కరుణ రక్షించవే నన్ను గాంక్షబ్రోవ
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Sunday, March 19, 2017

శ్రీరామ శతకము – 69

సీ :  పుణ్యముల్ జేసిన పురుషుOడు స్వర్గము
                     నంది భోగంబులననుభవించు
         పాపకర్మలు చేయు పాపులు నరకము
                      చేరి దుఃఖంబుల చేటువొOదు
          పాపపుణ్యంబులు పరగజేసినవాడు
                       భువియందు కర్మేఛ్చపుట్టు చుండు
          జన్మ పరంపరల్ జగతిగల్గిననేమి
                        మదిలోన చింతించు మాటలేదు

తే :    చిత్తమెప్పుడు నీయందుజేర్చియుంతు
           మనసు నిన్వీడకుండగా మరులుగొనుచు
           చిరము నీనామ స్మరణంబె చేరికొలుతు
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Saturday, March 18, 2017

శ్రీ మహావిష్ణుని 21 అవతారములు

మనలను ఎవరైనా శ్రీ మహావిష్ణుని అవతారములు ఎన్ని అని అడిగితే నామం ఠక్కున 10 అని చెప్తాము కదా! కానీ హైందవ ధర్మం ప్రకారం భగవానుడు ప్రతి చరాచర సృష్టిలో నిండి ఉన్నాడు. కానీ ఆ విష్ణు భగవానుని లీలలు చెప్ప బడిన శ్రీమద్ భాగవతం ప్రకారం శ్రీమహావిష్ణువు ఇప్పటివరకు 21 ముఖ్యమయిన అవతారములు ధరించి భూమిమీదకు వచ్చారు. మరి అవి ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దామా!

 1.  సనత్కుమారుడు 
 2. వరాహ 
 3. నారదుడు 
 4. నర నారాయణులు (ఇద్దరు)
 5. కపిల మహర్షి 
 6. దత్తాత్రేయుడు 
 7. యజ్ఞుడు 
 8. ఋషభ దేవుడు 
 9. పృధు మహారాజు 
 10. మత్స్యం 
 11. ధన్వOతరి 
 12. కూర్మం 
 13. మోహిని 
 14. నృసింహ 
 15. వామన 
 16. పరశురామ 
 17. వ్యాస మహర్షి 
 18. శ్రీరామ 
 19. శ్రీ కృష్ణ 
 20. బుద్ధ 
 21. కల్కి 
వీరి గురించి వివరంగా తరువాతి టపా లలో తెలుసు కుందాం!

Friday, March 17, 2017

శ్రీరామ శతకము – 68

సీ :  వేదపురుషుOడెల్లవే దంబులకుఁబాడి
                       విసిగెను నీయంతు వాసిగనుక
        ద్రావిడామ్నాయముల్ తనివితీరక పాడి
                       ఆళ్వార్లు విసిగిరి యంతుగనక
        తిరుపాణి త్యాగయ్య తిరునామములు పాడి
                        నిలిచిరి నింన్గొల్చు నేర్పు గనక
        వాల్మీకి పోతన వ్యాసులు నినుపాడి
                       అంతుగానక వీడిరంతుగనక

తే :   వైభవము నీదువ్యాహృతివశమె తెలియ
          అల్పుడను దేవ అజ్ఞుల అలసుకాడ
           చిన్న పాటల మెచ్చుచు నన్ను విడక
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Thursday, March 16, 2017

శ్రీరామ శతకము – 67

సీ :   వేమారు నేబిల్వ వినవెందుకీ కక్ష
                     వినిపించుకోవేల దీన రక్ష
         జన్మంబులిక నెత్త జగతి జాలున కాంక్ష
                     కమలాక్ష మాకిది కఠిన శిక్ష
         భక్తుల రక్షించు పనియైన యీ దీక్ష
                      పక్షివాహన నీకు బహు యపేక్ష
         నీమూర్తి కనుపించ నిజమునాకిడు భిక్ష
                       సరియైనదని ఎంచ సారసాక్ష

తే :   కుక్షి నీయందు నరులుండు కోటిలక్ష
         వానినేవిధి రక్షింతో వారిజాక్ష
          దాసు రక్షించుటది యొప్ప ధర్మ దీక్ష
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Wednesday, March 15, 2017

శ్రీరామ శతకము – 66

సీ :   శ్రీరామ నీయండ చిరకాలముండగ
                  తాపముల్ లేకుండు ధరణినిండ
         పతిత పావను దండ కైదండ నాకుండ
                   పాప పిందులు నన్ను పాయునండ
         దండిదాతను జేరు తనయుండ దాసుండ
                   తండ్రియైరక్షించు ధార్మికుండ
         కోదండ మెక్కిడి కూరిమి కాపుండ
                   మా బాధలిక తీరు మనసునిండ

తే :   మాకు సిరులిచ్చి రక్షించు మాధవుండ
          గొనుము నేనిచ్చు పూదండ మేను నిండ
          నిండు హృదయంబు నీ యందె నిలచియుండ
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి