Friday, April 21, 2017

శ్రీరామ శతకము – 96

సీ :  దాసుని దోషముల్ తరచుగా వినవయ్య
                 విని నన్ను మదిలోన వెఱ్ఱియనకు
        వినయంబులవి నక్కవినయంబులగు దేవ
                 జపము లెల్లను బక జపము లౌను
        మర్కటచేష్టలు మానగలేదెందు
                   శీలంబు మార్జాల శీలమరయ
        శునక వాలమువోలె మనసెందు నిలువదు
                   హృదయంబు కత్తెరైబాధ పెట్టు
       
       
తే :   గోముఖంబును గలవాడ క్రూర మతిని
          ముష్టి పండును బోలు ముఖముఁజూడ
          దుర్గుణంబులు వివిగాంచి దుష్టుడనక
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Thursday, April 20, 2017

శ్రీరామ శతకము – 95

సీ :  పరుల సొమ్మును జూచి బాధ జెందుట కన్న
                   పరమాత్మ నినువేడ పరమ సుఖము
         పరుల భోగము జూచి భోరునేడ్చుటకన్న
                    వారనిదన్ గొల్చుట పరమ సుఖము
         అన్యు సంపద జూచి అలమటించుటకన్న
                     అఖిలాండపతి గొల్వ యమరు సుఖము
         అన్య దేవతలను యాశ్రయిOచుటకన్న
                     లక్ష్మివల్లభు సేవ లక్ష సుఖము
         
       
తే :    ఇట్టి సుఖములుచేవీడి యిహముగోరి
           చెడుట నిక్కంబు సౌఖ్యంబు జెందగోరి
           నిన్నెభజియిOతు నేవేళ నిక్కముగను
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Tuesday, April 18, 2017

శ్రీరామ శతకము – 94

సీ :  పంకేరుహాక్షనా సంకటంబులు బాప
                గరుడవాహన యేల కదలి రావు
         మొర నాలకించవా మును గోపికలు వేడ
                నేడేల వినవు నా నేరమేమి
          ప్రియ  మొనరించవా ప్రేమ కుచేలున
                  కప్రియుండని నాకు ఆంక్ష విడకు
           దరి జేర్చవా నన్ను తనయుని గాపాడ
                   భారమా నొకడను భక్తపోష   
       
తే :    భువనములనెల్ల నేవేళ గానలేదె
          నేడు నను గావకుండిన నిందరాదె
          కరుణ జూడుము కడసారి కాంక్ష తోడ
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Sunday, April 16, 2017

శ్రీరామ శతకము – 93

సీ :  నా మనో భ్రమరంబు నాధ నీ శ్రీపాద
                తీర్ధంబపేక్షించు దిన దినంబు
         జిహ్వ కీరంబులు చింతించు దేవర
                 తళియ ప్రసాదంబు తమిని గ్రోల
          నేత్ర చకోరముల్ నీ ముఖ చంద్రికల్
                   సేవించ నాశించు చిరము గాను
          ఆడియని చిత్తంబు హరి దివ్య తిరుమేను
                   సౌందర్య మీక్షించ చలము సేయు 
       
తే :   దాసుడను నాదు అవయవాల్ దాస్యసేవ
          చేయగోరుచున్నవి శ్రీనివాస
          మనసు స్థైర్యంబు నొనగురమానసుండ
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Saturday, April 15, 2017

శ్రీరామ శతకము – 92

సీ :  ధర్మంబు నాల్గు పాదంబుల నడచెను
                 కృతయుగ మందెంచు వెతలు లేక
        మూడు పాదంబుల ముఖ్యమౌ ధర్మము
                  త్రేతాయుగంబున ప్రీతి నడచె
         రెండు పాదములౌచు నుండును ధర్మంబు
                   ద్వాపరంబుననట్లు వాసిగాంచె
          ఏక పాదము ధర్మమీరీతి నుండగా
                    కలియుగంబున నెందు కలహమొందు
       
తే :   జారచోరత్వమవినీతి జవము గల్గి
          ధర్మచింతయు భక్తియు ధర నశించు
          కలియుగంబందు నన్నింక కరుణనేలి
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Friday, April 14, 2017

శ్రీరామ శతకము – 91

సీ :    దారీషణము జూడదగు పక్షులందున
                      మక్కువగా జంట మరులు కొనుచు
           ద్రవ్యేచ్చయాది సర్పరాజుల యందుండు
                      నిధినాశ్రయిOచుచు నిలుచునెప్పుడు
           పుత్రీషణము జూడపుడమి గోవులయందు
                      కనిపించు మక్కువ ఘనముగాను
           ఈషణత్రయమందు నేదియు వదలక
                       కాంక్షించు నరుడు తా కామమొంది
         

తే :   ధరను యైహికమస్థిర ద్రవ్యములను
          తృణముగానెంచి నారాయణుని దలంచి
          నిత్యకైంకర్యమాశించ నిలచినాను
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Thursday, April 13, 2017

శ్రీరామ శతకము – 90

సీ :  నింగిని రిక్కాలు నీ యాజ్ఞమీరక
                   పరివేష్టనము చేయు పరిధి విడక
         శశిభాను గ్రహములు సప్తర్షులెల్లరు
                   అవధిదాటక తిర్గునంబరమున
        జలధులు నీ యాజ్ఞజగముల ముంచక
                    చెలియలి కట్టను చేరవెరచు
        కలిదోషమున జేసి మలిన మానసు నౌట
                    ధర్మ శాస్త్రములెల్ల తప్పుయనుచు
       
తే :    వేదములకపార్థంబులు వేరెదెలిపి
           భాగవత ధర్మ పద్ధతుల్ పారద్రోలి
           నాశ మొందుచునుంటిని నన్నువిడక
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి