Wednesday, October 4, 2017

శ్రీరామ శతకము – 99

సీ   : చంచరీకము తేనె యంచితంబుగ గ్రోలె
                        పరువెత్తు మందార పాదపముకు
         గాక వేమును గ్రోల కడు నుత్సహించునే
                         కమలాక్ష నాయాత్మ కలత లేక
        నీ పదామృత చింత నెమ్మి మానసమందు
                         లగ్నమై యితరంబులకును జనదు
        సామి మతిభ్రమ జరుగకుండగ బ్రోచి
                        కాపాడు మేవేళ కరుణ తోడ
       
తే :   దాసు యీ కోర్కె దీర్చOగ తగును నీకు
         జనని సీతామ తల్లితో సరగ వచ్చి
         మంగళా శాసనము జేసి మమత తోడ
        అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Wednesday, July 5, 2017

శ్రీరామ శతకము – 98

సీ   : తనయుడు తండ్రివిధంబు సంబంధంబు
                  జీవేశ్వరుల బంధమవని యందు
          రక్ష్యరక్షక భారరమ్యమౌబంధము
                  నారాయణునకును నరునకెపుడు
         శేషశేషిత్వముల్ చేతనేశ్వరులకు
                 చెవులుగా బంధమై నిలిచియుండు
       భర్త్రుభార్యాబంధ పావన బందము
                  పరమాత్మ నాత్మకు పరుగు నెపుడు
       
తే :   ఆత్మ యాత్మీయ బంధంబు లనగా
           నవ విధంబులఁ బాంధవ్య మనకుం
           వాడె నీవౌట నిన్నింక వదలలేను
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Sunday, July 2, 2017

శ్రీరామ శతకము – 97

సీ  :  బలు  రోగములకెల్ల పరమౌషదంబిది
               పాతకంబుల బాపు భళిరె మందు
         దైత్యుల హతుజేయుదండి యౌషధమిది
                మునులెల్ల పఠియించి మురియుమందు
         ఐశ్వర్య మొసగెడి అందమౌ మందిది
                పాముకాటును  మాన్చు భారి మందు
         భక్తులు జీవించ భవ్య యౌషధమిది
                 దుష్టులు నశియించు దొడ్డ మందు
       
తే :    పెద్దలాచార్యులెల్లరు ప్రీతి గొనెడి
          అదియె అష్టాక్షరని యెడి యాది మందు
          దీని సేవించి సుఖియింతు రను దినంబు
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Friday, April 21, 2017

శ్రీరామ శతకము – 96

సీ :  దాసుని దోషముల్ తరచుగా వినవయ్య
                 విని నన్ను మదిలోన వెఱ్ఱియనకు
        వినయంబులవి నక్కవినయంబులగు దేవ
                 జపము లెల్లను బక జపము లౌను
        మర్కటచేష్టలు మానగలేదెందు
                   శీలంబు మార్జాల శీలమరయ
        శునక వాలమువోలె మనసెందు నిలువదు
                   హృదయంబు కత్తెరైబాధ పెట్టు
       
       
తే :   గోముఖంబును గలవాడ క్రూర మతిని
          ముష్టి పండును బోలు ముఖముఁజూడ
          దుర్గుణంబులు వివిగాంచి దుష్టుడనక
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Thursday, April 20, 2017

శ్రీరామ శతకము – 95

సీ :  పరుల సొమ్మును జూచి బాధ జెందుట కన్న
                   పరమాత్మ నినువేడ పరమ సుఖము
         పరుల భోగము జూచి భోరునేడ్చుటకన్న
                    వారనిదన్ గొల్చుట పరమ సుఖము
         అన్యు సంపద జూచి అలమటించుటకన్న
                     అఖిలాండపతి గొల్వ యమరు సుఖము
         అన్య దేవతలను యాశ్రయిOచుటకన్న
                     లక్ష్మివల్లభు సేవ లక్ష సుఖము
         
       
తే :    ఇట్టి సుఖములుచేవీడి యిహముగోరి
           చెడుట నిక్కంబు సౌఖ్యంబు జెందగోరి
           నిన్నెభజియిOతు నేవేళ నిక్కముగను
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Tuesday, April 18, 2017

శ్రీరామ శతకము – 94

సీ :  పంకేరుహాక్షనా సంకటంబులు బాప
                గరుడవాహన యేల కదలి రావు
         మొర నాలకించవా మును గోపికలు వేడ
                నేడేల వినవు నా నేరమేమి
          ప్రియ  మొనరించవా ప్రేమ కుచేలున
                  కప్రియుండని నాకు ఆంక్ష విడకు
           దరి జేర్చవా నన్ను తనయుని గాపాడ
                   భారమా నొకడను భక్తపోష   
       
తే :    భువనములనెల్ల నేవేళ గానలేదె
          నేడు నను గావకుండిన నిందరాదె
          కరుణ జూడుము కడసారి కాంక్ష తోడ
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి

Sunday, April 16, 2017

శ్రీరామ శతకము – 93

సీ :  నా మనో భ్రమరంబు నాధ నీ శ్రీపాద
                తీర్ధంబపేక్షించు దిన దినంబు
         జిహ్వ కీరంబులు చింతించు దేవర
                 తళియ ప్రసాదంబు తమిని గ్రోల
          నేత్ర చకోరముల్ నీ ముఖ చంద్రికల్
                   సేవించ నాశించు చిరము గాను
          ఆడియని చిత్తంబు హరి దివ్య తిరుమేను
                   సౌందర్య మీక్షించ చలము సేయు 
       
తే :   దాసుడను నాదు అవయవాల్ దాస్యసేవ
          చేయగోరుచున్నవి శ్రీనివాస
          మనసు స్థైర్యంబు నొనగురమానసుండ
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి