Saturday, August 11, 2018

పంచకృత్యములు

భగవానుడు ముఖ్యం గా చేసే పనులు ఐదు. వానిని పంచకృత్యములు అంటారు. అవి

 1. సృష్టి : సకల చరాచర జీవుల వృద్ధి ని సృష్టి అంటారు
 2. స్థితి : సృష్టించిన జీవరాశి మనుగడ క్రమశిక్షణ న్యాయాన్యాయ క్రమాక్రమ విచక్షణ భారమును వహించుటను స్థితి అంటారు 
 3. సంహారం : స్థూలరూపంలో ఉన్న  సూక్ష్మీకరించటాన్ని సంహారం అంటారు 
 4.  తిరోభావం : సూక్ష్మీకరించబడిన దానిని తిరిగి స్థూల రూపముగా సృష్టించి వరకూ కాపాడటాన్ని తిరోభావం అంటారు 
 5. అనుగ్రహం : పై నాలుగు స్థితులలో పరిభ్రమించుచున్న జీవుడిని తిరిగి పరమాత్మలో కలుపుకోవటాన్ని అనుగ్రహం అంటారు 

Thursday, August 9, 2018

శ్రీ మహా విష్ణు రూపములు

భాగవతం మొదలగు పురాణములలో శ్రీ మహా విష్ణు  గురించి వర్ణించ బడినది. అయితే శ్రీ మహా విష్ణు కు ముఖ్యమయినవి, భక్తులను అనుగ్రహించుటకు సులభ మయినవి ఐదు రూపములు ఉన్నాయి. అవి

 1. పర రూపం  : ఈ రూపం శ్రీ వైకుంఠం లో ఉండే విష్ణుమూర్తి 
 2. వ్యూహా రూపం : ఈ రూపం పర రూపం నుండి వచ్చినది. ఇది ప్రాపంచిక సౌఖ్యములను ఇవ్వగలిగినవి,అవి నాలుగు రూపములు అవి 
  • వాసుదేవ 
  • సంకర్షణ 
  • ప్రద్యుమ్న 
  • అనిరుద్ధ  
 3. విభవ రూపము : ఇవి అవతారములు 
 4. అంతర్యామి : సకల చరాచర జీవరాశి ఆత్మలలో ఉండే రూపం 
 5. అర్చా రూపం : ఆ దేవదేవుని మనం కనులతో చూడలేము కనుక వానిని స్థూల రూపం లో ఉంచి పూజించే రూపం 


Tuesday, August 7, 2018

ఆంగ్ల మాసములు - రోజులు

మనలో కొందరికి ఇప్పటికీ ఆంగ్ల మాసములలో ఏ మాసమునకు ౩౦ రొజులో, ఏ మాసమునకు 31 రొజులో గుర్తు ఉండవు. దీనికోసం 1892 లోనే శ్రీ M.H. సుబ్బారాయుడు గారు వారు రచించిన “అంకగణితం” అనే పుస్తకంలో ఆ విషయములను గుర్తు ఉంచుకోవటానికి  ఒక పధ్యం రచించారు. ఆ పధ్యం మీకోసం!  

పరగముప్పది దినముల బరగుచుండు
జూను సెప్టెంబరేప్రిలు మానుగాను
తగ నవంబరుతో కూడి తధ్యమరయ
ముప్పదొక్కటి దినములు తప్పకుండ
నలరుచుండును దక్కిన నెలలయందు
ఫిబ్రవరి మూడు వర్షముల భ్రముగను
పిదుపనిరువది తొమ్మిది ఫిబ్రవరికి
నదియె లీపందురాంగ్లేయులనువుగాను

Tuesday, April 3, 2018

పంచ పాండవులు - పన్నెండు వనములు


మహాభారత కధ మనకు అందరికీ తెలుసు. పంచ పాండవులు జూదంలో ఓడిపోయి పన్నెండు సంవత్సరముల అరణ్యవాసం, ఒక సంవత్సరము అజ్ఞాతవాసం చేసారు అని మనకు తెలుసు కదా! అయితే మనకు తెలియని ఒక చిన్న విషయం వుంది ఆ అరణ్యవాసం కి సంబందించి. అదేమిటంటే, వారు అరణ్యవాసం చేస్తున్న సమయంలో వారు ఒకొక్క సంవత్సరము ఒకొక్క వనంలో నివసించారు. ఆ పన్నెండు వనముల పేర్లు మీకోసం!
 1.  సూర్య వనము·        
 2. రామ ఋషి వనము
 3. మృగ/ మహర్షి వనము
 4. గాలవ మహాముని వనము
 5. సైంధవ మహా ఋషి వనము
 6. కామధేను పర్వతము
 7. గంధర్వ పర్వతము
 8. గురుపర ఋషి వనము
 9. రోమ ఋషి వనము
 10. భౌరుండ వనము
 11. సభా మృగ వనము
 12. కాల భైరవ వనము
ఒకొక్క వనములో ఒకొక్క విచిత్రము, పాండవులకు ఒకొక్క అనుభవము ఎదురయినాయి. వాని గురించి మరొకసారి చెప్పుకుందాము.

Thursday, November 30, 2017

మంచి, చెడు- 3

ధనము నందు అత్యాశ గలిగి ఉండుట కంటే దుర్గుణము లేదు
అబద్ధములు చెప్పుట కంటే పాపము వేరొకటి లేదు - సత్యవాక్కును మించిన తపస్సు లేదు
మనస్సు పవిత్రంగా ఉండుట కంటే గొప్ప తీర్ధము లేదు . సౌజన్యము కు మించి పరివారము లేదు
 మంచి పనులు చేయుట వలన ప్రాప్తిoచిన పరువు అన్నింటి కంటే ప్రకాశమైన అలంకారం
విద్య కంటే విలువ గల ధనము లేదు
లోకనిందను మించి నీచమైన చావు లేదు  

Tuesday, November 28, 2017

మంచి,చెడు -2

మన పెద్దలు ఏ విషయాన్ని చెప్పినా మంచిని చెడును సమాంతరంగా చెప్తారు. ఒక విషయాన్ని మంచిది అని చెప్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి చెడుఎలా ఉండవచ్చో కూడా చెప్తారు. ఇటువంటి మంచి చెడుని నిర్వచిస్తున్నప్పుడు వారు ముఖ్యంగా మనిషి సామాజిక బాధ్యతకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. 

అటువంటివి కొన్ని మనం చూద్దాం.

మంచి:  
ఆకలిగొనిన వారల కన్నము పెట్టవలెను
దాహము గలిగిన వారికి దాహశాంతి చేయవలెను
దుఃఖములో ఉన్నవారికి అవసరమయిన సహాయం చేయవలెను ఒకవేళ మన వంతు సహాయం చేయలేక పొతే కనీసం వారికి ఓదార్పు కలిగేలా మసలితే మంచిది.

చెడు : 
పక్కవారి ఆకలిని, దాహమును గమనించకుండా తన భోజనము తాను చేయుట అన్నింటికంటే చెడ్డ పనిగా మన పెద్దలు చెప్పారు.
పక్కవారు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు వారిని పట్టించుకోకపొతే రేపు అటువంటి సమస్య మనకు కలిగినప్పుడు మనకు సహాయం చేయటానికి ఎవరు వస్తారు?

Monday, November 27, 2017

మంచి, చెడు -1

ఈ రోజులలో ఉద్యోగం చేసే టప్పుడు అధికారి దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేదాని గురించి మన పెద్దలు ఏ విధంగా అది   కత్తిమీద సామువంటిదో విపులంగా ఎలాచెప్పారో చూద్దామా!
యజమాని/ అధికారి  దగ్గర ఎక్కువగా మౌనముగా ఉంటే మూగవాడు అంటారు
యజమాని/ అధికారి  దగ్గర  ఎక్కువగా మాట్లాడితే అధిక ప్రసంగి  అంటారు
యజమాని/ అధికారి కి అత్యంత సమీపంగా ఉంటే గర్వితుడు అంటారు
యజమాని/ అధికారితో అంటీ ముట్టనట్లు దూరంగా ఉంటే భయస్తుడు అంటారు
యజమాని/ అధికారి ప్రవర్తనను ప్రశ్నించకుండా భరిస్తుంటే పిరికివారు అంటారు
యజమాని/ అధికారి ముందు తన ఆత్మగౌరవమును కాపాడుకొనే ప్రయత్నం చేస్తే గౌరవము లేని వ్యక్తి అని చెప్పుకుంటారు
కనుక ఉద్యోగము  చేసే దగ్గర మనపని మనం చూసుకోవాలి, మరీ ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా, అవసరమైన దగ్గర మాట్లాడకుండా ఉండకుండా మన ఆత్మగౌరవాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి.